Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kortversion Verksamhetsberättelsen 2023

– Vård nära hemmet – Samverkande sjukvård Verksamhetsberättelse 2023 Utfärdat av Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupp 2024-02-06

Vårt uppdrag: Att administrera och vidareutveckla samverkansformer mellan områdets huvudmän.

Samverkande sjukvård är ett uppdrag till NU-sjukvården från Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och regleras i Vårdöverenskommelsen.

Fyrbodal: Samverkande sjukvård finns i samtliga kommuner i Fyrbodal, samt i Lilla Edets kommun. Även Öckerö arbetar enligt Samverkande sjukvårds modell och stöttas av Samverkande sjukvård i Fyrbodal.

Samverkande kommuner: Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, Sotenäs, Mellerud, Lilla Edet, Åmål, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Uddevalla, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan.

Samverkande verksamheter:
MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning), ambulans, kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst, vårdcentraler och jourcentraler, 1177, mobila närsjukvårdsteam, SOS Alarm och Sjukvårdens Larmcentral VGR (SvLc).

Verksamhetsutvecklare Maria Klingberg:

Maria Klingberg webbanpassad...jpg

Om 2022 var året då Samverkande sjukvård ifrågasattes och alla bitar kastades upp i luften så var 2023 året då bitarna föll på plats och framtiden för Fyrbodals prisbelönta samverkansmodell säkrades.

Den avgående Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2022 beslut om att säga upp avtal om Samverkande sjukvård med samtliga kommuner i Fyrbodal från 2024. Nämnden menade att Samverkande sjukvård var en dyr lösning och att mobila närsjukvårdsteam skulle kunna tillgodose behovet av nära vård i vårt område.

Trots motgångar och osäkerhet har medarbetare och chefer i samtliga samverkande verksamheter oförtrutet fortsatt sitt arbete, övertygade om att den samverkan vi byggt upp under snart femton års tid gör skillnad för våra invånare och patienter och att den är värd att kämpa för. I riskanalysen som verksamheterna genomförde under hösten 2022 framkom farhågor om längre väntetider för svårt sjuka patienter och att fler patienter som idag kan få vården i sitt hem skulle behöva söka en högre vårdnivå.
En arbetsgrupp tillsattes som arbetade fram ett nytt förslag till ersättningsmodell för samverkansuppdragen, ett förslag som innebär en lägre ersättning per uppdrag men våra invånare får ha kvar tryggheten i den samverkan kring vården som uppdragen medför. En sjuksköterska från den kommunala primärvården kan komma om ambulansen har lång framkörningstid eller om det behövs en uppföljning efter ett ambulansuppdrag.
En sjuksköterska i ambulans eller kommunal primärvård kan skickas på hembesök om vårdbehovet går att tillgodose med hjälp av en sjuksköterskeinsats i hemmet. Under 2023 har 1451 sådana samverkansuppdrag utförts. Förslaget presenterades för nybildade Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som från årsskiftet 2022/2023 hade Samverkande sjukvårds framtid i sina händer.

I slutet av september kom så det glädjande beskedet, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om fortsatt finansiering av samverkansuppdragen. Den turbulenta tiden med den överhängande ovissheten hade det positiva med sig att den födde en kämparvilja och en än större enighet bland verksamheterna. När vi nu går in i 2024 med klara besked om en säkrad fortsättning gör vi det med en tydlig gemensam målbild – snabbare, närmare och tryggare vård för våra invånare i Fyrbodal!

Verksamhetsmål 2023:

Mål 1: Arbeta för att upprätthålla och öka samverkan mellan vårdaktörerna i Fyrbodal och Lilla Edet.

Mål 2: Arbeta för att samverkansuppdragen ska vara en självklar del av utvecklingen av den nära vården i Fyrbodal och Lilla Edet.

Mål 3: Arbeta för att utveckla uppdragsformer så att tillgängliga resurser används på bästa sätt i den patientnära vården.

Mål 4: Arbeta för att alla medarbetare ska känna att de är delaktiga och att de har rätt kompetens och utrustning för samverkansuppdragen.

Starkt stöd för samverkan: Den numera upplösta Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade under hösten 2022 att säga upp avtalen om Samverkande sjukvård med kommunerna i Fyrbodal. Detta efter en utredning med ambitionen att kartlägga samverkansuppdragen ur ekonomiskt perspektiv och där resultatet enligt nämnden visade på för höga kostnader i förhållande till nyttan.
Första halvan av 2023 var osäkerheten kring framtiden för samverkansuppdragen stor, men samtidigt fanns en stark vilja hos samverkande verksamheter att visa upp en fördjupad förståelse för samverkansuppdragens betydelse för invånarna i Fyrbodal.
Befintliga samverkansavtal gällde fram till årsskiftet 2023/2024. Samverkande verksamheter samlades för en gemensam riskanalys där man tillsammans specificerade vilka farhågor man såg om Samverkande sjukvård skulle läggas ner och möjligheten att efterfråga samverkansuppdrag försvann.
Alla verksamheter var representerade vid riskanalysen och det rådde stor enighet kring de farhågor som identifierades. Riskanalysen kommunicerades sedan via NU-sjukvården med den nybildade operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som från årsskiftet 2022/2023 är de som avgör vilket vårdutbud som ska finnas.

Nya avtal: Trots att avtalen sagts upp ställde sig Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tidigt positiva till fortsättning av åtminstone en av samverkansformerna, nämligen IVPA-uppdragen.
Med den utgångspunkten tillsattes en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och NU-sjukvården med uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal om Samverkande sjukvård.
Att enbart fortsätta med IVPA-uppdrag och inte övriga samverkansuppdrag sågs inte som något bra alternativ och i slutet av september beslutade Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden om fortsatt finansiering av samverkansmodellen.
Nämndens beslut innebär att det från årsskiftet 2023/2024 är NU-sjukvården som tecknar avtal med kommunerna om Samverkande sjukvård och det är också NU-sjukvården som betalar ut ersättning för uppdragen. Ersättningsnivåerna har justerats per utfört uppdrag och följer nu gällande avtal om ersättning för vård av utomlänspatienter.

Fortsatt samverkan 2024
Arbetet med att fortsätta utveckla samverkansuppdragen fortsätter med ny kraft inför 2024. Kommunerna i Fyrbodal har samtliga undertecknat det nya avtalet. I början av året kommer plan läggas för sänkt åldersgräns på IVPA-uppdrag och utbildningsplan kommer att läggas. De nya avtalen betonar att samverkansuppdragen (förutom IVPA) sker på jourtid, när patientens vårdcentral är stängd och att det är i de organisatoriska mellanrummen som samverkansuppdragen gör störst nytta.

Patientsäkerhet

På Socialstyrelsens patientsäkerhetskonferens med tema: Patienten som medskapare för en säker vård den 12 september var Maria Klingberg en av föreläsarna, tillsammans med bland andra sjukvårdsministern och Socialstyrelsens generaldirektör.
Det stora intresset för Samverkande sjukvård är fortsatt högt nationellt och konferensen var en bra möjlighet för Samverkande sjukvård att visa upp hur samverkansuppdrag fungerar i vårt område.

IVPA-uppdrag i fokus
Det samverkansuppdrag som väcker mest intresse och som lyfts fram som gott exempel i många sammanhang är IVPA-uppdragen där sjuksköterskor från kommunal primärvård åker på akuta uppdrag samtidigt som ambulans, om larmoperatören kan se att det finns en tidsvinst för patienten.
Konferensen ordnades för personer som leder, samordnar och ansvarar för patientsäkerhets-
arbetet i rollen som t ex chefläkare, chefssjuksköterska, chefstandläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Goda exempel
Under de två seminariespår som Samverkande sjukvård höll i samlades ett stort antal intresserade besökare som ville veta mer om modellen. Frågorna verkade aldrig ta slut och ett flertal personerstannade även kvar efteråt för att byta kontaktuppgifter.
På många håll i landet pågår arbete med att utöka samverkan och att hitta lösningar på flera av de problem som Samverkande sjukvård identifierat sedan tidigare. Att kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra är viktigt med tanke på de utmaningar som alla verksamheter inom vården står inför.

Hinder och lösningar
När Maria bad deltagarna under seminariet att fundera över hinder för samverkan och möjliga lösningar på hindren var engagemanget stort.
Ett stort antal hinder identifierades, som till
exempel rädsla, pengar, personalbrist och bristande tillit. Glädjande nog var lösningarna minst lika många, till exempel mod, utmana traditionella arbetssätt,
ledningens engagemang och kollegial samverkan.
Det finns många vinster med samverkan. Intresset från patientsäkerhetskonferensen påminner också om vikten av att inte bara samverkan på lokal nivå utan också om möjligt på regional och nationell nivå.

Samverkansuppdragen i korthet: De fyra uppdragsformerna 1177-uppdrag, Assistans-uppdrag, IVPA-uppdrag och MÄVA-direkt är grunden för samverkan. Samverkansuppdragen ska gälla bedömningar och åtgärder på sjuksköterskenivå och är främst till för patienter som har svårt att ta sig till vårdinrättning. Merparten av samverkansuppdragen utförs under jourtid.

Projekt och uppdrag: Samverkande sjukvård är en arena för utveckling och förbättring av samverkan där projekt och förslag kan testas och utvärderas. Idéer och uppslag kan komma från egna forum som till exempel coachnätverket med medarbetare från de samverkande verksamheterna eller från andra håll som till exempel från ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal eller NU-sjukvårdens ledning.

SOS.larm
Under 2023 har samtliga kommuner använt larmappen SOS.larm som introducerades under 2022. Fördelarna med den nya larmappen är framförallt att den är säkrare då varje sjuksköterska som använder appen loggar in med mobilt bank-id.
En annan stor fördel är att operatörerna på SOS Alarm kan se kommunens sjuksköterskor som är tillgängliga för IVPA-uppdrag i samma kartbild som övriga tillgängliga resurser, vilket ger bättre överblick och därmed högre träffsäkerhet för larmen.
Under implementeringen av larmappen skapades en arbetsgrupp med verksamhetsrepresentanter och representanter från SOS Alarm. Arbetsgruppen utökades allteftersom fler kommuner implementerade den nya larmappen. Arbetsgruppen har fortsatt även under 2023 för att följa upp och snabbt fånga upp problem eller förbättringsåtgärder.

Utbildning i SAMSA
I början av 2023 lanserades SAMSA-körkort för regional och kommunal primärvård, en digital
utbildning som bygger på NU-sjukvårdens SAMSA-
körkort för sina medarbetare.
Båda utbildningarna är producerade av Samverkande sjukvård i Lärportalen och bygger på korta filmklipp, texter, bilder och interaktiva övningar. Det nya körkortet lanserades på Vårdsamverkan Fyrbodals strategidag 30 mars.

Utveckling av Vårdsamverkan
Samverkande sjukvård tillfrågas om olika uppdrag både på lokal och regional nivå. Under 2023 fick Maria Klingberg tillsammans med Lidija Beljic ett uppdrag av Vårdsamverkan Fyrbodal att se över
organisationen och strukturen av verksamheten. Omvärldsspaning, dokumentgenomgång och ett stort antal intervjuer ledde fram till ett nytt förslag om väg framåt för Vårdsamverkan Fyrbodal. Förslaget kommer ligga till grund för Styrgruppens beslut i början av 2024.

IVPA-uppdrag förlossning
Ett utvecklingsområde som identifierades i egen verksamhet var utbildning och information kring IVPA-uppdrag förlossning. Därför lades stor vikt under 2023 på utbildning och utrustning inför dessa uppdrag, allt för att de sjuksköterskor som åker pådessa ovanliga men viktiga uppdrag ska känna större trygghet.
Även om IVPA-uppdrag på pågående förlossning är en sällanhändelse är det viktigt att kommunens sjuksköterskor har adekvat utrustning och utbildning för att kunna hantera situationen på bästa sätt.
Utrustningen har därför kompletterats med barnsug, prematurmössa och filt och behandlingsriktlinjerna har utökats med nya avsnitt. Dessutom har en utbildningsfilm tagits fram tillsammans med barnmorskan Sandra Krokström som idag arbetar som enhetschef för sjuksköterskorna i Bengtsfors kommun. Till coachmötet i september bjöds Sandra in tillsammans med ambulanssjuksköterska Johan
Andersson för att ge tips och råd kring förlossning utanför sjukhus samt ge tillfälle för verksamheternas samverkanscoacher att ställa frågor.

En gång om året anordnar Samverkande sjukvård en nätverksträff för HLR-instruktörer från kommuner som utför IVPA-uppdrag. Samverkande sjukvård har en luftvägsdocka för utlåning, tex i samband med scenarioövning IVPA. Till dockan finns även instruktionsblanketter samt en instruktionsvideo som har tagits fram som stöd.
Förutom scenarioövningar läggs fokus på rapportering enligt SBAR och hur man fyller i akutjournalen. Målet är att deltagarna ska bli trygga i att hålla scenarioövningar i sina egna verksamheter, så att alla sjuksköterskor får möjlighet till praktisk övning.

Stöd för samverkan: Grunden i samverkan är att lära känna varandras verksamheter och få förståelse för varandras uppdrag och arbetsvardag. På så sätt kan man lära av varandra och att dra nytta av den samlade kunskapen och kompetensen som finns tillgänglig.

Viktigt att träffas
Vid starten av Samverkande sjukvård lades stor vikt vid lokala samverkansträffar. Att de sjuksköterskor som träffas hos patienten eller ber varandra om uppdrag har förståelse för varandra kan göra stor skillnad för patienten. Det kan också vara viktigt att få prata igenom samverkansuppdrag som varit och reda ut situationer som inte har fungerat så väl.
Verksamheter i olika kommuner har under åren arrangerat träffar på olika håll, men det kan vara svårt att få till regelbundna träffar. Utöver de nätverk som regelbundet träffas under året finns också möjlighet att lära känna varandra genom till exempel spontana samverkansträffar och auskultation i samverkande verksamheter. För att underlätta samverkansaktiviteter har Samverkande sjukvård sammanställt en sida på webben med tips på upplägg och material för lokala samverkansträffar.

Stöd till samverkansprojekt
En nyhet som infördes inför 2023 är att verksamheterna kan ansöka om stöd till samverkansprojekt som rör minst två olika verksamheter. Samverkansstödet finansieras av de pengar Samverkande sjukvård fick vid vinsten av GötaPriset.
En enkel ansökan kan skickas in till Samverkande sjukvård om stöd på upp till 10 000 kronor samt stöttning i form av kommunikationsinsatser eller projektledning.
Totalt beviljades fem projekt för 2023 av Samverkande sjukvårds Operativa samverkansgrupp Tre träffar har genomförts i Uddevalla, Tanum och Ambulansen trestad öst. Två träffar har skjutits upp på framtiden. Samverkansstödet går även att söka inför år 2024.

Samverkande sjukvårds forum:

Arbetet i Samverkande sjukvård drivs med hjälp av nätverk och olika grupper. Coachgruppen består av medarbetare från de olika samverkande verksamheterna, referensgruppen består av första linjens chefer i de samverkande verksamheterna, den operativa samverkansgruppen har verksamhetsrepresentanter och arbetsgruppen består av medarbetare i Samverkande sjukvård. Tillfälliga projekt- och arbetsgrupper kan upprättas när det behövs.

Coachgrupp
Den starka förankringen hos medarbetarna i de samverkande verksamheterna sker i första hand via coachgruppen där utsedda medarbetare från varje verksamhet finns med.
Coacherna träffas fyra gånger per år. Under 2023 har två fysiska möten och två digitala möten genomförts på gruppens önskemål. Coachmötena handlar bland annat om att lära känna varandras verksamheter och en chans att träffas och utbyta erfarenheter. Diskussioner har förts i smågrupper om samverkansuppdrag, utbildningsbehov, om IVPA-uppdrag på barn och om andra viktiga utvecklingsområden.
Under coachmötet i mars gavs utbildning om bröstsmärta av ambulansöverläkare Joakim Söderberg. Under samma möte gav väntrumssjuksköterska Hanna Segerstedt från SvLc information hur samverkansuppdragen i den verksamheten fungerar. I maj besökte läkare Linnea Rosdahl coachgruppen för att föreläsa om hur man kan upptäcka, förebygga och behandla sepsis och i september gav barnmorska Sandra Krokström tillsammans med ambulanssjuksköterska Johan Andersson information om förlossning utanför sjukhus.
Coacherna hjälper till att driva samverkansfrågor på hemmaplan bland kollegorna genom att inspirera och engagera kollegorna till samverkan samt fångar upp frågor och funderingar kring samverkansuppdragen.


Referensgrupp
Två gånger om året träffas vanligtvis första linjens chefer i de verksamheter som ingår i Samverkande sjukvård i en referensgrupp. Chefer inom kommunal hälso- och sjukvård, inom ambulanssjukvården, 1177 Vårdguiden på telefon, SvLc Sjukvårdens Larmcentral i VGR, MÄVA samt deltagare från operativ samverkansgrupp sitter med i referensgruppen.

På grund av osäkerheten kring Samverkande sjukvårds framtid sköts vårens möte upp och endast ett referensgruppsmöte hölls under hösten. Huvudfokus på det mötet var framtiden för samverkansuppdragen och hur vi tillsammans arbetar vidare.
Under mötet presenterades även det nya mobila närsjukvårdsteamet med upptagningsområde västra Fyrbodal som jobbar sida vid sida med MÄVAs närsjukvårdsteam med upptagningsområde östra Fyrbodal.

Operativ samverkansgrupp
Samverkande sjukvårds operativa samverkansgrupp träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som rör verksamheten. I operativ samverkansgrupp ingår representanter för kommunal hälso- och sjukvård, 1177, NU-sjukvården och representant från koncernkontoret. Frågor som har diskuterats under året har bland annat varit Samverkande sjukvårds nya avtal med kommunerna i Fyrbodal och en sänkning av åldersgränsen vid IVPA-uppdrag.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen träffas varje vecka. I gruppen ingår verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare och kommunikatör.

Tillfälliga arbets- och projektgrupper
Tillfälliga arbetsgrupper eller projektgrupper kan startas för utveckling eller översyn av en uppdragsform eller införande av en ny uppdragsform eller ett nytt arbetssätt. Under 2023 har tillfälliga arbetsgrupper varit igång bland annat för att arbeta med ny ersättningsmodell för samverkansuppdragen och en arbetsgrupp för att följa upp implementeringen av den nya larmappen SOS.larm.
Inför SAMSA-körkortet för regional och kommunal primärvård arbetade också en arbetsgrupp med bred förankring för att få till informationen i utbildningen så bra som möjligt.

Utbildning: För att samverkansuppdragen ska kunna utföras tryggt och säkert läggs stor vikt vid utbildning. Nya medarbetare i verksamheterna hjälps in verksamheten av samverkanscoacherna som ger information och introduktion.

Utbildningsplanen i korthet: Samverkande sjukvårds utbildningsplan finns till för att säkra rätt kompetens för att utföra framförallt IVPA-uppdragen. Nyanställda sjuksköterskor i hemsjukvården som ska åka på IVPA-uppdrag ska ha fått introduktion av samverkanscoachen, utbildning i S-HLR och varit med på ett utbildningstillfälle i Samverkande sjukvårds behandlingsriktlinjer.

Utbildningsplanens innehåll:

• Utbildning i Samverkande sjukvårds behandlingslinjer.

• Kvalitetstest i behandlingsriktlinjerna
genom ett kunskapstest.

• S-HLR-instruktörer. Samverkande sjukvård erbjuder instruktörsutbildning så att alla kommuner som utför IVPA-uppdrag har egna instruktörer i S-HLR.

• AMLS-utbildning finns i mån av plats för sjuksköterskor som utför IVPA-uppdrag.

• Scenarioövningar. Kommunernas HLRinstruktörer får övning i att lägga upp och hålla i scenarioövningar.

Samverkanscoacher i de olika verksamheterna introducerar nya medarbetare i samverkansformerna. De ansvarar också för att visa hur blankett B ska fyllas i, hur SBAR och Akutjournalen används, var lathundar, dokument och kontaktuppgifter finns. Utbildningsmaterial finns på: www.samverkandesjukvard.se/medarbetarsidan samt i VGRs utbildningsplattform Lärportalen.

Behandlingsriktlinjer
Fyra gånger om året erbjuds utbildning i behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor som utför IVPA-uppdrag. Varje tillfälle är en halvdag och instruktör lånas in från ambulanssjukvården.
Både nyanställda sjuksköterskor samt sjuksköterskor som vill ha möjlighet till en refresh har möjlighet att delta. Under 2023 deltog totalt 78 kommunsjuksköterskor i utbildningen. Under utbildningen finns möjlighet till gruppdiskussioner och frågestunder.

Kvalitetstest och scenarioövningar
Årligt kvalitetstest i behandlingsriktlinjer genomförs av sjuksköterskor i de kommuner som utför IVPA-uppdrag. Testet arrangeras en gång per år och resultatet lägger grunden för framtagning av scenarioövningar för IVPA-uppdrag.
De sjuksköterskor som larmas på IVPA-uppdrag, I Väntan På Ambulans, behöver vara väl förberedda och inövade på hur de ska agera när det väl gäller. Utbildning, test i behandlingsriktlinjer och scenarioövningar är viktiga delar i förberedelsen för att som sjuksköterska känna sig trygg i att åka på de akuta uppdragen.

För att sjuksköterskor i kommunal primärvård som utför IVPA-uppdrag ska få träna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt utbildar Samverkande sjukvård S-HLR-instruktörerna i kommunerna till att leda scenarioövningar.
S-HLR-instruktörer i de kommuner som utför IVPA-uppdrag inbjuds till en nätverksträff under hösten för att träffa kollegor med samma roller i andra kommuner. Övningarna är värdefulla eftersom de ger kommunens sjuksköterskor möjlighet att ta med sig kunskapen till den egna verksamheter och där anordna scenarioövning på IVPA-uppdrag i samband med årliga HLR-övning. Nätverksträffen under hösten 2023 genomfördes på plats i Aulan på Uddevalla sjukhus. Fokus låg denna gång på IVPA uppdrag intox och allergi.

Utbildade huvudinstruktörer
Therese Aronsson och Johan Andersson har under 2023 utbildat sig till huvudinstruktörer i S-HLR vuxen och kommer under 2024 att vidareutbilda sig till huvudinstruktörer S-HLR barn.
Möjligheten att utbilda S-HLR-instruktörer i de kommuner som utför IVPA-uppdrag är värdefullt för samverkansuppdragen och för att säkerställa kontinuitet av utbildningsmöjligheterna i kommunerna. I den mån det finns möjlighet kan övriga kommuner i Fyrbodal också få utbildning av instruktörer via Samverkande sjukvård.

HLR-utbildning
Maria Klingberg har under 2023 utbildat sig till S-HLR-instruktör och har tillsammans med Therese Aronsson och Johan Andersson utbildat sjuksköterskor i HLR under året.
Utbildning har skett bland annat på 1177 i Uddevalla där 35 sjuksköterskor erbjöds repetitionskurs HLR vuxen och för sjuksköterskor i Lilla Edets kommun.
Scenarion som övas är luftvägsstopp och hjärtstopp i både inomhus- och utomhusmiljö. Att träna på att agera som team och snabbt kunna ta de olika rollerna vid ett hjärtstopp skapar större trygghet och säkerhet vid ett riktigt uppdrag.

Utrustning

Samverkande sjukvård reviderar kontinuerligt den medicinska utrustningen i väskorna som används för samverkansuppdrag utifrån behandlingsriktlinjer, behov och erfarenhet. Sammanställning av innehållet i de olika väskorna finns på webben
www.samverkandesjukvard.se.
Samverkande sjukvård tillhandahåller vid behov utbildning om hur man bland annt beställer via Marknadsplatsen. Två gånger om året lämnar samverkanscoacherna in utrustning för funktionskontroll i samband med fysiska coachmöten.

Öckerö

Under 2023 utfördes totalt 42 samverkansuppdrag på Öckerö. Ambulansen utförde 2 uppdrag och kommunal primärvård utförde 40 uppdrag.
Kommunal primärvård utförde 9 st 1177-uppdrag, 2 assistansuppdrag från ambulans, 3 uppdrag från hemtjänst/ trygghetslarm, 1 uppdrag från vårdcentral/jourcentral och 25 IVPA-uppdrag. Kommunal primärvård har inte tackat nej till några uppdrag under året.
Ambulans har utfört 1 st 1177-uppdrag under 2023 och 1 st assistansuppdrag från .
Vanliga 1177-uppdrag och assistansuppdrag har gällt provtagning, kateterbesvär, sår, läkemedelshantering, fallolycka, oro/ångest, ryggbesvär m.fl.
Vanliga åtgärder har varit bedömning, provtagning katetervård, läkemedelshantering, samordning med annan vårdgivare samt att ge patient stöd, information och råd.
När det gäller IVPA-uppdragen har vanliga uppdrag gällt bröstsmärta, andningsbesvär, bortfallssymtom, psykiatriska besvär, medvetslöshet, fallolycka, buksmärta, kramper m.fl. vanliga åtgärder har varit bedömning, provtagning, läkemedelshantering,sätta nål, HLR samt att ge stöd, information och råd.

Kommunikation

Samverkande sjukvård har under året presenterat samverkanskonceptet både på hemmaplan och nationellt och deltagit i samverkansdagar och dialoger som har förts på olika arenor, till exempel Socialstyrelsens patientsäkerhetsdag, Hälso- och sjukvårdsnätverket och Centerpartiets regionfullmäktigegrupp.
Fyra nyhetsbrev har gått ut med epost till prenumeranter. Breven finns även publicerade på webben www.samverkandesjukvård.se.

Statistik webben
Totalt har www.samverkandesjukvard.se haft 14 042 besök mellan den 1 januari 2023 - 31 december 2023 (jämfört med 12 938 besök året innan). Antal sidvisningar under perioden har varit 28 375 (jämfört med 30 931 sidvisningar året innan). Antal nedladdningar som har gjorts på webbplatsen är 4 582 stycken (jämfört med 5 203 nedladdningar året innan).
Facebook och Instagram används framför allt för att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetare i de olika verksamheterna, men också för att sprida kunskap om samverkanskonceptet.

Beredskapsvecka
Ett initiativ från kommunal primärvård i Mellerud ledde till att två sjuksköterskor från Melleruds kommun visade upp sin verksamhet på Blåljusdagen den 30 september. På plats berättade man mer om bland annat IVPA-uppdragen och visade intresserade hur man utför hjärt-lungräddning.

Ekonomi

Resultatuppföljning av budget 2023 visar ett positivt resultat. Utbildningstillfällen har genomförts med gott resultat.
Under hösten har verksamheter kunnat söka medel för att kunna genomföra gemensamma aktiviteter för att stärka samarbetet i samverkande sjukvård. Den möjligheteten ses som positiv från alla parter.
Samverkande sjukvård har fortsatt stöttat samverkande sjukvård i Öckerö kommun under 2023. Stöttningen består i personella resurser främst för hantering av statistik, implementering av nya larmappen SOS.larm samt för diskussion och rådgivning kring uppdragsformer i övrigt.

Utrustning och utbildning
Utrustning och förbrukningsmaterial som kommunens sjuksköterskor använder vid uppdrag bekostas av Samverkande sjukvård. Även abonnemangskostnader för larmtelefoner som används vid uppdrag står Samverkande sjukvård för.
Utrustning som behöver bytas ut eller lagas, till exempel pulsoximetrar, larmtelefoner eller kläder står Samverkande sjukvård för.
Under året har Samverkande sjukvård stått för de vidareutbildningar som kommunens sjuksköterskor behöver för att fullfölja sina uppdrag inom ramen för Samverkande sjukvård. Fyra utbildningstillfällen i behandlingsriktlinjer har hållits med instruktör från ambulansverksamheten, 78 sjuksköterskor från hemsjukvården har deltagit vid dessa tillfällen.
Under året har kommunernas D-HLR-instruktörer utbildats till S-HLR-instruktörer, en uppgradering och utbildningsinsats som kommer fortsätta även under 2024. En fysisk nätverksträff för HLR-instruktörer i kommunerna arrangerades under hösten där de tränade inför att hålla HLR-övningar samt scenarioövningar på IVPA för sina kollegor i hemsjukvården.
Coachträffar med kommunerna arrangeras fyra gånger under året, två av dem hölls fysiskt och två digitalt.

Tekniska lösningar
Ny alarmeringsmöjlighet är införd i alla kommuner där SOS Alarm kan se alla kommunsköterskor på sin karta tillsammans med ambulanserna. Kostnaden för abonnemang bärs av Samverkande sjukvård.
Systemet underlättar för operatör på SOS-alarm att se tidsvinsterna vid ett IVPA-larm och skapar bättre visibilitet för tillgänglighet. Vi kan redan nu se en ökning i tillgänglighet i kommunerna och ökad svarsfrekvens på IVPA.Utbildningsinsatser är gjorda för kommunerna i funktionalitet och handhavande.

Politiska beslut
Under hösten 2022 togs det beslut i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden att säga upp och se över avtalen med samarbetskommunerna, vilket skapat oro ute i organisationerna.
Under första halvan av 2023 var osäkerheten om fortsättningen för Samverkande sjukvård stor och fokus låg på att ingjuta mod, upprätthålla geisten och viljan i kommunerna utan att tumma på utbildningskvaliteten. Inte förrän i slutet av september fattades politiskt beslut om en fortsättning, vilket gav framtidstro och planeringen inför verksamhetsåret 2024 kunde påbörjas på allvar.

Statistik 2023

Ökat antal uppdrag under 2023
Hög inflation, försämrat ekonomiskt läge och krav på besparingar i så väl regionala som kommunala verksamheter har inneburit påfrestningar för alla vårdverksamheter. Även ovissheten om samverkansuppdragens framtid och den oro och uppgivenhet det inneburit har satt samverkan på nya prov under året. Trots detta har antalet samverkansuppdrag ökat under 2023. Vi har fortsatt vända oss till varandra för att hitta de bästa lösningarna för våra patienter. Tillsammans har vi tagit oss an utmaningen att erbjuda våra invånare god och nära vård.

Under 2023 har totalt 1451 samverkansuppdrag utförts, hemsjukvård utförde 1042 uppdrag och ambulans utförde 409 uppdrag (se tabeller s 24 och 25). Under året har de flesta uppdragsformer ökat något.

En del av den nära vården. Målet med samverkande sjukvård är att patienten ska få snabb och trygg vård, så nära patientens hem som möjligt. Samverkande sjukvårds statistikblankett ger mycket information om utförda samverkansuppdrag. Där efterfrågas sjuksköterskor som utför uppdrag bland annat om 1177-uppdraget eller assistansuppdraget förebyggt ett besök på vårdcentral/jourcentral eller akutmottagning för patienten.
Under 2023 bedömde sjuksköterskorna att 1177-uppdragen förebyggde 118 besök på akutmottagningen och 141 besök på vårdcentral/jourcentral. Vid assistansuppdrag bedömde sjuksköterskorna att assistansuppdragen förebyggde 191 besök på akutmottagning och 236 besök på vårdcentral/jourcentral.

Totalt utfördes 1075 st assistansuppdrag och 1177-uppdrag av ambulanssjukvård och kommunal primärvård under 2023. 258 uppdrag utförda av ambulans och bedömningsbil. 817 uppdrag utförda av kommunal primärvård. Över 90% av patienterna kan stanna kvar i hemmet efter ett 1177- uppdrag eller assistansuppdrag.

Sjuksköterskor i kommunal primärvård har utfört 1042 uppdrag. 

1177-uppdrag: Vad handlar uppdragen om?
Totalt utförde kommunal primärvård 320 st 1177-uppdrag och ambualanssjukvård 157 st 1177-uppdrag. Några exempel på vad 1177-uppdragen handlade om under 2023 är sår, kateterbesvär, illamående/kräkningar, andningsbesvär, fallolycka, ortopediska besvär, huvudvärk, buksmärta, diabetes mm.
Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om bedömning, katetervård, sårvård, provtagning, läkemedelshantering, samordning med annan vårdgivare samt ge patient stöd, information och råd.

I statistikenkäten besvarar sjuksköterskorna som utfört uppdragen frågor som hjälper oss att utvärdera uppdragen.

2023 har sjuksköterskorna bedömt att:
94 % av 1177-uppdragen var på rätt vårdnivå
92 % av patienterna kunde vara kvar i sitt hem efter 1177-uppdraget

Informationen om uppdraget stämde, stämde bra, eller stämde mycket bra i 97% av 1177-uppdragen. 1177-uppdragen förebyggde 118 besök på akutmottagning och 141 besök på vårdcentral/jourcentral.

Sjuksköterskor i ambulans har utfört 409 uppdrag

Assistansuppdrag: Vad handlar uppdragen om?
Totalt utförde kommunal primärvård och ambulanssjukvård 598 assistansuppdrag under 2023. Vanliga exempel på assistansuppdrag är kateterbesvär, sår, ortopediska besvär, EKG-tagning, andningsbesvär, läkemedelshantering, mm. Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om bedömningar, katetervård, sårbehandling, EKG-tagning, provtagning, PVK-sättning, läkemedelshantering, koppla bort dropp, samordning med annan vårdgivare mm.

I statistikenkäten besvarar sjuksköterskorna som utfört uppdragen frågor som hjälper oss att utvärdera uppdragen.

2023 har sjuksköterskorna bedömt att:
95 % av assistansuppdragen var på rätt vårdnivå
89 % av patienterna kunde vara kvar i sitt hem efter assistansuppdraget

Informationen om uppdraget stämde, stämde bra, eller stämde mycket bra i 98 % av assistansuppdragen. Assistansuppdragen förebyggde 191 besök på akutmottagning och 236 besök på vårdcentral/jourcentral.

IVPA-uppdrag: Vad handlar uppdragen om?
Vanliga exempel på IVPA-uppdrag är patienter med bröstsmärta, andningsbesvär, bortfallssymtom, hjärtstopp och medvetslöshet. Åtgärder under uppdragen handlar bland annat om bedömningar, provtagning, läkemedelshantering, sätta nål samt ge stöd, information och råd. 

IVPA-uppdrag – exempel från verkligheten

Under sommarens varmaste dag 2023 avnjuter två sjuksköterskekollegor just varsin glass efter lunchen när IVPA-telefonen börjar tjuta. De accepterar genast uppdraget och tar med väskorna ut till bilen.
Larmet gäller en man i 70-årsåldern som tett sig förvirrad, kallsvettig och blek. Under bilfärden funderar sjuksköterskorna över tänkbara scenarion som kan möta dem på plats och fördelar uppgifterna på plats sinsemellan.
Sjuksköterskorna ringer ambulansen som meddelar att de har ca 30-40 minuters färd kvar. Överenskommelse görs att sjuksköterskorna på plats ska göra en första bedömning och sedan återkomma om till exempel ambulanshelikopter behöver tillkallas.
Framme på adressen möts sjuksköterskorna av en man på uppfarten. Det är han som har larmat, då han och grannen under förmiddagen hjälpts åt att måla ett uthus. Han berättar att grannen har "sockersjuka" och att de hoppat över lunchen för att bli klara men delat på en flaska lightsaft. De finner mannen på altanen. Han är vid medvetande men är uppenbart irriterad över att grannen har ringt 112. Han är blek, har svettpärlor i ansiktet och skakar lite lätt.
Vid mätning av blodsocker och andra parametrar visar det sig att blodsockervärdet är lågt. Han får druvsocker och vid fortsatta mätningar visas blodsockret långsamt gå upp till normala nivåer. Grannen hämtar mjölk och smörgås och efter en liten stund får mannen tillbaka färgen i ansiktet och skakningarna avtar. Ambulans uppdateras om läget.
När ambulansen sedan anländer kommer man överens med mannen om att han kan stanna kvar i hemmet men att han bör fortsätta mäta sitt blodsocker regelbundet och inte slarva med maten. Han uppmuntras också att kontakta vårdcentralen nästkommande dag.
Kommunens sjuksköterskor lämnar platsen. Väl hemma på expeditionen fylls statistikblanketten i. Uppdraget var till mycket god nytta för patienten och i och med en lokal överenskommelse som finns i kommunen faxar sjuksköterskorna även ett meddelande för kännedom till patientens vårdcentral.

Till nytta för patienten 

En fråga som ställs till sjuksköterskorna i statistikblankett B är om uppdraget hade nytta för patienten, nedan redovisas hur sjuksköterskorna som utfört uppdragen bedömer nytta för patienterna.
År 2023 bedömde sjuksköterskorna att ca 97% av assistansuppdragen och 97% av 1177-uppdragen hade nytta, god nytta eller mycket god nytta för patienten. En mycket liten andel ansåg att uppdragen hade ingen eller liten nytta för patienten.

VILKEN NYTTA GÖR UPPDRAGEN?

Ca 97% av assistansuppdragen och 1177-uppdragen gjorde nytta, god nytta eller mycket god nytta för patienten enligt sjuksköterskor som utförde uppdragen.

Ca 81% av IVPA-
uppdragen bedömdes som nytta, god nytta eller mycket god nytta för patienten.

Uppdrag där kommunsjuksköterskan inte bedömer nytta för patienten kan till exempel handla om ett uppdrag där ambulans kom fram först.

Alla uppdrag kan inte tas. De uppdrag som utförs är viktiga uppdrag. Men ibland har man som sjuksköterska inte möjlighet att ta sig an ett uppdrag.

Totalt var det 88 uppdrag som inte kunde tas under 2023 (en ökning från 58 uppdrag år 2022). Kommunal primärvård avböjde 85 uppdrag och ambulans avböjde 3 uppdrag.


Senast uppdaterad: 2024-02-28 12:53