Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördjupning om projektet

Samverkande sjukvård kommer under hösten 2017 och våren 2018 att ingå i studien ”Samverkande sjukvård – fördjupning” med syfte att studera hur patienterna upplever samverkansuppdragen. Forskningen leds av Lektor Jenny Hallgren, Jönköping University, och baserar sig dels på kvalitativa intervjustudier, patientenkäter samt statistikblanketter som förs ute i verksamheterna.

Vi vill veta vilka patienterna är som får hembesök genom Samverkande sjukvård med avseende på ålder, kön och andra demografiska faktorer. Vi vill också veta hur de upplever vården, hur den motsvarar förväntningar och hur trygg de känner sig med den vård de får.

Jenny Hallgren kommer att intervjua ca 30 patienter som har fått hjälp genom 1177-uppdrag, IVPA-uppdrag eller MÄVA-uppdrag. Intervjuerna kommer att analyseras och resultatet presenteras i vetenskapliga tidskrifter. Etikansökan har godkänts enligt nedan:

Vid urvalet av intervjupersoner behöver Jenny hjälp av medarbetare inom hemsjukvården, ambulansen och MÄVA. Sjuksköterska inom hemsjukvården (1177-uppdrag eller IVPA-uppdrag) eller ambulans (1177-uppdrag) som utför ett uppdrag där man bedömer att patienten är tillräckligt stark fysiskt, psykiskt och kognitivt för att genomföra en timmes intervju mejlar patientens namn, telefonnummer och adress till maria.e.klingberg@vgregion.se. Sjuksköterskan ska inte tillfråga patienten om hen vill vara med i studien. Patienten befinner sig i ett beroendeförhållande till sjuksköterskan och det skulle kunna upplevas som påtryckning om sjuksköterskan frågade. Maria kommer att skicka en skriftlig information till patienten och därefter ringa upp efter 1-2 veckor för att fråga patienten om hen vill vara med i studien. Tackar patienten ja kommer Jenny att boka in intervju på plats i patientens hem. Inskrivningssköterskor på MÄVA gör ett liknande urval bland de patienter som skickas in direkt till MÄVA som inte tidigare är MÄVA-patienter. 

En patientenkät delas också ut av ambulans och hemsjukvård till patienter som fått hjälp genom 1177-uppdrag eller assistansuppdrag. Enkäten kommer att användas som underlag i studien men den är i första hand till för Samverkande sjukvårds eget utvecklings- och förbättringsarbete.

Förutom intervjuer och patientenkät kommer studien omfatta en kvantitativ analys av Samverkande sjukvårds statistik insamlad via blankett B.

Om du har frågor om studien kan du kontakta Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård, maria.e.klingberg@vgregion.se, 010-435 10 16

eller

Jenny Hallgren

Jenny Hallgren, lektor Hälsohögskolan Jönköping University
jenny.hallgren@ju.se, 036-10 12 47

 Tidigare rapporter och utvärderingar:

  • Våren 2014 färdigställde Samverkande sjukvård en egen rapport om utveckling och resultat från start till december 2013.  I rapporten sammanfattas syftet med samverkansformen, hur det går till, vad vi gör och en redovisning av vad vi uppnått för resultat hittills.Du hittar den i högerkolumen här intill.
  • En viktig samverkanspart är Högskolan Väst som varit med i arbetet och följt utvecklingen sedan starten. Hösten 2014 publicerade högskolan en kvalitativ och kvantitativ studie av Samverkande sjukvård som de döpt till Gränshinder. Du hittar den i högerkolumen här intill. 

Senast uppdaterad: 2018-04-17 15:06